2008-06-11

Питања за одборнике СО Смедеревска Паланка

Грађани су се изјаснили 11. маја у вези тога ко ће их представљати у нашој Општини. Пред нама је конституисање СО Смедеревска Паланка. Имајући у виду јавне наступе изабраних представника нас грађана Општине Смедеревска Паланка вреди им још једном поставити јавно барем следећа питања:

А) Из надлежности локалне самоуправе (члан 20. ЗЛС):

 1. Да ли имате предлог за измену и/или допуну програма развоја општине?
 2. Да ли имате идеју за измену урбанистичког плана општине?
 3. Да ли имате предлог за измену буџета за текућу годину и примедбе на завршни рачун општине за претходну 2007.г.?
 4. Да ли имате предлог стопа изворних прихода општине, као и начин и мерила за одређивање висине локалних такси и накнада?
 5. Како замишљате уређење и обезбеђење обављања и развој комуналних делатности као и стварање организационих, материјалних и других услова за њихово обављање? Под комуналним делатностима се подразумева: пречишћавање и дистрибуција воде, пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода, производња и снабдевање паром и топлом водом, линијски градски и приградски превоз путника у друмском саобраћају, одржавање чистоће у градовима и насељима, одржавање депонија, уређивање, одржавање и коришћење пијаца, паркова, зелених, рекреационих и других јавних површина, јавних паркиралишта, јавна расвета, уређивање и одржавање гробаља и сахрањивање и др.
 6. Какав је ваш предлог у вези одржавању стамбених зграда и безбедности њиховог коришћења и како мислите да се утврде висине накнаде за одржавање стамбених зграда?
 7. Како замишљате да се спроведе поступак исељења бесправно усељених лица у станове и заједничке просторије у стамбеним зградама?
 8. Да ли планирате измене у програму уређења грађевинског земљишта, у уређењу и обезбеђењу вршења послова уређења и коришћења грађевинског земљишта и како мислите да утврдите висину накнаде за уређивање и коришћење грађевинског земљишта?
 9. Како мислите да донесете и спроведете пројекте локалног економског развоја и како мислите да се општине стара о унапређењу општег оквира за привређивање у јединици локалне самоуправе?
 10. Како планирате да унапредите уређење и обезбеђење коришћења пословног простора којим општина управља, утврђује висину накнаде за коришћење пословног простора и врши надзор над коришћењем пословног простора?
 11. Како ћете се старати о заштити животне средине? Да ли ћете и када донети програм коришћења и заштите природних вредности и програме заштите животне средине, односно локалне акционе и санационе планове, у складу са стратешким документима и интересима грађана и специфичностима општине? Да ли планирате утврђивање посебне накнаде за заштиту и унапређење животне средине?
 12. Како планирате да уредите и обезбедите обављање послова који се односе на изградњу, рехабилитацију и реконструкцију, одржавање, заштиту, коришћење, развој и управљање локалним и некатегорисаним путевима, као и улицама у насељу?
 13. Како планирате да уредите и обезбедите посебне услове и организацију аутотакси превоза путника?
 14. Како планирате да уредите и обезбедите организацију превоза у линијској пловидби (тамо где је то могуће) који се врши на територији општине? Како планирате да одредите делове обале и воденог простора на којима се могу градити хидрограђевински објекти и постављати пловни објекти?
 15. Да ли планирате оснивање робних резерви? Уколико је одговор да како планирате да утврдите њихов обим и структуру, уз сагласност надлежног министарства, ради задовољавања потреба локалног становништва?
 16. Да ли и како планирате да оснивате установе и организације у области основног образовања, културе, примарне здравствене заштите, физичке културе, спорта, дечје заштите и туризма? Како планирате да пратите и обезбеђујете функционисање постојећих и новооснованих?
 17. Да ли планирате оснивање установа у области социјалне заштите? Како планирате да пратите и обезбедите њихово функционисање? Да ли и како планирате да дате дозволе за почетак рада установа социјалне заштите које оснивају друга правна и физичка лица?; Како планирате да утврдите испуњеност услова за пружање услуга социјалне заштите? Како планирате да утврдите нормативе и стандарде за обављање делатности установа чији је оснивач општина? Да ли и како планирате да донесете прописе о правима у социјалној заштити и обављању послова државног старатеља?
 18. Да ли планирате да унапредите организовање и вршење послова у вези са заштитом културних добара од значаја за општину? Да ли планирате да подстичете развој културног и уметничког стваралаштва, да обезбедите средстава за финансирање и суфинасирање програма и пројеката у области културе од значаја за општину и да створите услове за рад музеја и библиотека и других установа културе чији је оснивач општина?
 19. Да ли и како планирате да организујете заштиту од елементарних и других већих непогода и заштиту од пожара? Да ли планирате стварање услова за отклањање, односно ублажавање последица елементарних и других већих непогода и заштиту од пожара?
 20. Да ли планирате да унапредите основе заштите, коришћења и уређења пољопривредног земљишта? Како планирате да се старате о њиховом спровођењу, како ћете одредити ерозивна подручја? Како планирате да се старате о коришћењу пашњака и привођењу пашњака другој култури?
 21. Како планирате да уредите и утврдите начин коришћења и управљања изворима, јавним бунарима и чесмама? Како планирате да утврдите водопривредне услове, издате водопривредне сагласности и водопривредне дозволе за објекте локалног значаја?
 22. Како планирате да се старате и обезбедите услове за очување, коришћење и унапређење подручја са природним лековитим својствима?
 23. Како планирате да подстичете и старате се о развоју туризма и како ћете одређивати боравишне таксе?
 24. Како планирате да се старате о развоју и унапређењу угоститељства, занатства и трговине? Како планирате да уредите радно време, места на којима се могу обављати одређене делатности и друге услове за њихов рад?
 25. Како планирате да управљате имовином општине и да користите средства у државној својини? Како планирате да се старате о њиховом очувању и увећању?
 26. Како планирате да уредите и организујете вршење послова у вези са држањем и заштитом домаћих и егзотичних животиња?
 27. Како планирате да организујете вршење послова правне заштите права и интереса општине?
 28. Како планирате да образујете органе, организације и службе за потребе општине и како плaнирате да уредите њихову организацију и рад?
 29. Како планирате да помажете развој различитих облика самопомоћи и солидарности са лицима са посебним потребама као и са лицима која су суштински у неједнаком положају са осталим грађанима? Како планирате да подстичете активности и да пружате помоћ организацијама инвалида и другим социјално-хуманитарним организацијама на својој територији?
 30. Како планирате да подстакнете и помогнете развој задругарства?
 31. Како планирате да организују службу правне помоћи грађанима?
 32. Како планирате да се старате о остваривању, заштити и унапређењу људских права и индивидуалних и колективних права припадника националних мањина и етничких група?
 33. Да ли планирате да утврдите језике и писма националних мањина који су у службеној употреби на територији општине?
 34. Како планирате да се старате о јавном информисању од локалног значаја и да обезбедите услове за јавно информисање на српском језику и језику националних мањина који се користе на територији општине? Да ли планирате оснивање телевизијске и радио-станице ради извештавања на језику националних мањина који је у општини у службеној употреби, и ради извештавања на језику националних мањина који није у службеној употреби, када такво извештавање представља достигнути ниво мањинских права?
 35. Како планирате да пропишете прекршаје за повреде општинских прописа?
 36. Како планирате да образујете инспекцијске службе и да вршите инспекцијски надзор над извршењем прописа и других општих аката из надлежности општине?
 37. Како планирате да уредите организацију и рад мировних већа на територији општине?
 38. Како планирате да уредите и обезбедите употребу имена, грба и другог обележја општине?
 39. За које друге послове од непосредног интереса за грађане у општини ћете се залагати, у складу с Уставом, законом и статутом.

Б) У вези члана 32. ЗЛС:

 1. Које иновације предвиђате у Статуту општине? Које иновације предвиђате у Пословнику о раду Скупштине Општине?
 2. Како планирате да дате свој допринос процесу доношења буџета и завршног рачуна општине?
 3. Које стопе изворних прихода општине предлажете? Које начине и мерила за одређивање висине локалних такси предлажете?
 4. Како планирате да донесете програм развоја општине и појединих делатности?
 5. Да ли планирате промену урбанистичког плана општине и начин коришћења грађевинског земљишта?
 6. Које друге прописе и акта планирате да донесете?
 7. Да ли планирате општинске референдуме или референдум на делу територије општине? Како планирате да се понашате у вези грађанских иницијатива?
 8. Које нове службе, јавна предузећа, установе и организације планирате да оснујете? Како планирате да вршите надзор над њима?
 9. Које критеријуме ћете имати приликом именовања и разрешавања управних и надзорних одбора и директора јавних предузећа установа, организација и служби чији је општина оснивач? Како ћете обезбедити да сагласности на статуте јавних предзећа, установа и организација буду квалитетне?
 10. Које критеријуме ћете имати за избор председника скупштине и заменика председника скупштине?
 11. Које критеријуме ћете имати за постављање и разрешење секретара скупштине?
 12. Које критеријуме ћете имати приликом избора или разрешења председника општине, заменика председника општине и чланова општинског већа?
 13. Које општинске таксе предлажете и на бази којих критеријума ћете одредити њихове износе?
 14. Који износ накнаде за уређење и коришћење грађевинског земљишта предлажете и које критеријуме ћете користити?
 15. Да ли планирате да се донесе акт о јавном задуживању општине? Уколико се донесе акт о јавном задуживању општине у које сврхе ће се новац употребити?
 16. Које радно време угоститељских, трговинских и занатских објеката планирате да пропишете?
 17. Да ли имате став у вези републичког, покрајинског и регионалног просторног плана? Ако да који је ваш став?
 18. Како планирате да организујете формулисање компетентног мишљења о законима од интереса за локалну самоуправу?
 19. Да ли планирате измену сагласности на употребу имена, грба и другог обележја општине?

Ц) У вези члана 36. ЗЛС:

Која стална и привремена радна тела предлажете да оснује скупштина општине? Радна тела дају мишљење на предлоге прописа и одлука које доноси скупштина општине и обављају друге послове утврђене статутом општине. Број радних тела, избор, права и дужности председника и чланова радних тела утврђују се статутом општине.

Д) У вези члана 38. ЗЛС:

 • Да ли планирате да кандидујете председника скупштине општине из својих редова? Ако да ко је та личност? Председник скупштине организује рад скупштине општине, сазива и председава њеним седницама и обавља друге послове утврђене законом и статутом општине. Председник скупштине, на предлог најмање 1/3 одборника, бира се из реда одборника, на време од четири године, тајним гласањем, већином гласова од укупног броја одборника скупштине општине.

Е) У вези члана 39. ЗЛС:

 • Да ли планирате да кандидујете заменика председника скупштине општине из својих редова? Ако да ко је та личност? Председник скупштине има заменика који га замењује у случају његове одсутности и спречености да обавља своју дужност. Заменик председника скупштине бира се и разрешава на исти начин као и председник скупштине.

Ф) Према члану 44. ЗЛС Председник општине: 1) представља и заступа општину; 2) предлаже начин решавања питања о којима одлучује скупштина; 3) наредбодавац је за извршење буџета; 4) усмерава и усклађује рад општинске управе; 5) доноси појединачне акте за које је овлашћен законом, статутом или одлуком скупштине; 6) врши и друге послове утврђене статутом и другим актима општине. Скупштина Општине има право да прошири надлежности председника Општине.

 • Које још послове предлажете за председника општине које ћете предложити у статуту општине и другим актима?

Г) Према члану 46. ЗЛС Општинско веће: 1) предлаже статут, буџет и друге одлуке и акте које доноси скупштина; 2) непосредно извршава и стара се о извршавању одлука и других аката скупштине општине; 3) доноси одлуку о привременом финансирању у случају да скупштина општине не донесе буџет пре почетка фискалне године; 4) врши надзор над радом општинске управе, поништава или укида акте општинске управе који нису у сагласности са законом, статутом и другим општим актом или одлуком које доноси скупштина општине; 5) решава у управном поступку у другом степену о правима и обавезама грађана, предузећа и установа и других организација у управним стварима из надлежности општине; 6) стара се о извршавању поверених надлежности из оквира права и дужности Републике, односно аутономне покрајине; 7) поставља и разрешава начелника општинске управе, односно начелнике управа за поједине области.

 • Да ли имате предлоге кандидата за чланове општинског већа? Уколико да представите та лица.

Х) Према члану 58. ЗЛС Статутом општине може се предвидети да се у општинској управи постављају помоћници председника општине за поједине области (економски развој, урбанизам, примарна здравствена заштита, заштита животне средине, пољопривреда и др). Помоћници председника општине покрећу иницијативе, предлажу пројекте и сачињавају мишљења у вези са питањима која су од значаја за развој у областима за које су постављени и врше друге послове утврђене актом о организацији општинске управе. Помоћнике председника општине поставља и разрешава председник општине. У општинској управи може бити постављено највише три помоћника председника општине.

 • Да ли имате предлоге за помоћника председника општине?

И) Према члану 71. ЗЛС Органи и службе јединице локалне самоуправе дужни су да обавештавају јавност о свом раду преко средстава јавног информисања и на други прикладан начин.

 • На који начин планирате да обавештавате јавност о раду скупштине општине? Која комуникациона средства планирате да користите? Да ли имате предлог комуникационе стратегије скупштине општине?

Ово су само нека од питања која треба да поставимо одборницима. Имајући у виду да су добили поверење грађана онда морају да знају одговор на постављена питања. Нама грађанима остаје да вреднујемо резултате њиховог рада. Да би смо знали шта нас чека следеће четири године питајмо их сада да нам кажу одговоре на питања које Закон о локалној самоуправи налаже да знају.

Питања за одборнике СО Смедеревска Паланка

Грађани су се изјаснили 11. маја у вези тога ко ће их представљати у нашој Општини. Пред нама је конституисање СО Смедеревска Паланка. Имајући у виду јавне наступе изабраних представника нас грађана Општине Смедеревска Паланка вреди им још једном поставити јавно барем следећа питања:

А) Из надлежности локалне самоуправе (члан 20. ЗЛС):

 1. Да ли имате предлог за измену и/или допуну програма развоја општине?
 2. Да ли имате идеју за измену урбанистичког плана општине?
 3. Да ли имате предлог за измену буџета за текућу годину и примедбе на завршни рачун општине за претходну 2007.г.?
 4. Да ли имате предлог стопа изворних прихода општине, као и начин и мерила за одређивање висине локалних такси и накнада?
 5. Како замишљате уређење и обезбеђење обављања и развој комуналних делатности као и стварање организационих, материјалних и других услова за њихово обављање? Под комуналним делатностима се подразумева: пречишћавање и дистрибуција воде, пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода, производња и снабдевање паром и топлом водом, линијски градски и приградски превоз путника у друмском саобраћају, одржавање чистоће у градовима и насељима, одржавање депонија, уређивање, одржавање и коришћење пијаца, паркова, зелених, рекреационих и других јавних површина, јавних паркиралишта, јавна расвета, уређивање и одржавање гробаља и сахрањивање и др.
 6. Какав је ваш предлог у вези одржавању стамбених зграда и безбедности њиховог коришћења и како мислите да се утврде висине накнаде за одржавање стамбених зграда?
 7. Како замишљате да се спроведе поступак исељења бесправно усељених лица у станове и заједничке просторије у стамбеним зградама?
 8. Да ли планирате измене у програму уређења грађевинског земљишта, у уређењу и обезбеђењу вршења послова уређења и коришћења грађевинског земљишта и како мислите да утврдите висину накнаде за уређивање и коришћење грађевинског земљишта?
 9. Како мислите да донесете и спроведете пројекте локалног економског развоја и како мислите да се општине стара о унапређењу општег оквира за привређивање у јединици локалне самоуправе?
 10. Како планирате да унапредите уређење и обезбеђење коришћења пословног простора којим општина управља, утврђује висину накнаде за коришћење пословног простора и врши надзор над коришћењем пословног простора?
 11. Како ћете се старати о заштити животне средине? Да ли ћете и када донети програм коришћења и заштите природних вредности и програме заштите животне средине, односно локалне акционе и санационе планове, у складу са стратешким документима и интересима грађана и специфичностима општине? Да ли планирате утврђивање посебне накнаде за заштиту и унапређење животне средине?
 12. Како планирате да уредите и обезбедите обављање послова који се односе на изградњу, рехабилитацију и реконструкцију, одржавање, заштиту, коришћење, развој и управљање локалним и некатегорисаним путевима, као и улицама у насељу?
 13. Како планирате да уредите и обезбедите посебне услове и организацију аутотакси превоза путника?
 14. Како планирате да уредите и обезбедите организацију превоза у линијској пловидби (тамо где је то могуће) који се врши на територији општине? Како планирате да одредите делове обале и воденог простора на којима се могу градити хидрограђевински објекти и постављати пловни објекти?
 15. Да ли планирате оснивање робних резерви? Уколико је одговор да како планирате да утврдите њихов обим и структуру, уз сагласност надлежног министарства, ради задовољавања потреба локалног становништва?
 16. Да ли и како планирате да оснивате установе и организације у области основног образовања, културе, примарне здравствене заштите, физичке културе, спорта, дечје заштите и туризма? Како планирате да пратите и обезбеђујете функционисање постојећих и новооснованих?
 17. Да ли планирате оснивање установа у области социјалне заштите? Како планирате да пратите и обезбедите њихово функционисање? Да ли и како планирате да дате дозволе за почетак рада установа социјалне заштите које оснивају друга правна и физичка лица?; Како планирате да утврдите испуњеност услова за пружање услуга социјалне заштите? Како планирате да утврдите нормативе и стандарде за обављање делатности установа чији је оснивач општина? Да ли и како планирате да донесете прописе о правима у социјалној заштити и обављању послова државног старатеља?
 18. Да ли планирате да унапредите организовање и вршење послова у вези са заштитом културних добара од значаја за општину? Да ли планирате да подстичете развој културног и уметничког стваралаштва, да обезбедите средстава за финансирање и суфинасирање програма и пројеката у области културе од значаја за општину и да створите услове за рад музеја и библиотека и других установа културе чији је оснивач општина?
 19. Да ли и како планирате да организујете заштиту од елементарних и других већих непогода и заштиту од пожара? Да ли планирате стварање услова за отклањање, односно ублажавање последица елементарних и других већих непогода и заштиту од пожара?
 20. Да ли планирате да унапредите основе заштите, коришћења и уређења пољопривредног земљишта? Како планирате да се старате о њиховом спровођењу, како ћете одредити ерозивна подручја? Како планирате да се старате о коришћењу пашњака и привођењу пашњака другој култури?
 21. Како планирате да уредите и утврдите начин коришћења и управљања изворима, јавним бунарима и чесмама? Како планирате да утврдите водопривредне услове, издате водопривредне сагласности и водопривредне дозволе за објекте локалног значаја?
 22. Како планирате да се старате и обезбедите услове за очување, коришћење и унапређење подручја са природним лековитим својствима?
 23. Како планирате да подстичете и старате се о развоју туризма и како ћете одређивати боравишне таксе?
 24. Како планирате да се старате о развоју и унапређењу угоститељства, занатства и трговине? Како планирате да уредите радно време, места на којима се могу обављати одређене делатности и друге услове за њихов рад?
 25. Како планирате да управљате имовином општине и да користите средства у државној својини? Како планирате да се старате о њиховом очувању и увећању?
 26. Како планирате да уредите и организујете вршење послова у вези са држањем и заштитом домаћих и егзотичних животиња?
 27. Како планирате да организујете вршење послова правне заштите права и интереса општине?
 28. Како планирате да образујете органе, организације и службе за потребе општине и како плaнирате да уредите њихову организацију и рад?
 29. Како планирате да помажете развој различитих облика самопомоћи и солидарности са лицима са посебним потребама као и са лицима која су суштински у неједнаком положају са осталим грађанима? Како планирате да подстичете активности и да пружате помоћ организацијама инвалида и другим социјално-хуманитарним организацијама на својој територији?
 30. Како планирате да подстакнете и помогнете развој задругарства?
 31. Како планирате да организују службу правне помоћи грађанима?
 32. Како планирате да се старате о остваривању, заштити и унапређењу људских права и индивидуалних и колективних права припадника националних мањина и етничких група?
 33. Да ли планирате да утврдите језике и писма националних мањина који су у службеној употреби на територији општине?
 34. Како планирате да се старате о јавном информисању од локалног значаја и да обезбедите услове за јавно информисање на српском језику и језику националних мањина који се користе на територији општине? Да ли планирате оснивање телевизијске и радио-станице ради извештавања на језику националних мањина који је у општини у службеној употреби, и ради извештавања на језику националних мањина који није у службеној употреби, када такво извештавање представља достигнути ниво мањинских права?
 35. Како планирате да пропишете прекршаје за повреде општинских прописа?
 36. Како планирате да образујете инспекцијске службе и да вршите инспекцијски надзор над извршењем прописа и других општих аката из надлежности општине?
 37. Како планирате да уредите организацију и рад мировних већа на територији општине?
 38. Како планирате да уредите и обезбедите употребу имена, грба и другог обележја општине?
 39. За које друге послове од непосредног интереса за грађане у општини ћете се залагати, у складу с Уставом, законом и статутом.

Б) У вези члана 32. ЗЛС:

 1. Које иновације предвиђате у Статуту општине? Које иновације предвиђате у Пословнику о раду Скупштине Општине?
 2. Како планирате да дате свој допринос процесу доношења буџета и завршног рачуна општине?
 3. Које стопе изворних прихода општине предлажете? Које начине и мерила за одређивање висине локалних такси предлажете?
 4. Како планирате да донесете програм развоја општине и појединих делатности?
 5. Да ли планирате промену урбанистичког плана општине и начин коришћења грађевинског земљишта?
 6. Које друге прописе и акта планирате да донесете?
 7. Да ли планирате општинске референдуме или референдум на делу територије општине? Како планирате да се понашате у вези грађанских иницијатива?
 8. Које нове службе, јавна предузећа, установе и организације планирате да оснујете? Како планирате да вршите надзор над њима?
 9. Које критеријуме ћете имати приликом именовања и разрешавања управних и надзорних одбора и директора јавних предузећа установа, организација и служби чији је општина оснивач? Како ћете обезбедити да сагласности на статуте јавних предзећа, установа и организација буду квалитетне?
 10. Које критеријуме ћете имати за избор председника скупштине и заменика председника скупштине?
 11. Које критеријуме ћете имати за постављање и разрешење секретара скупштине?
 12. Које критеријуме ћете имати приликом избора или разрешења председника општине, заменика председника општине и чланова општинског већа?
 13. Које општинске таксе предлажете и на бази којих критеријума ћете одредити њихове износе?
 14. Који износ накнаде за уређење и коришћење грађевинског земљишта предлажете и које критеријуме ћете користити?
 15. Да ли планирате да се донесе акт о јавном задуживању општине? Уколико се донесе акт о јавном задуживању општине у које сврхе ће се новац употребити?
 16. Које радно време угоститељских, трговинских и занатских објеката планирате да пропишете?
 17. Да ли имате став у вези републичког, покрајинског и регионалног просторног плана? Ако да који је ваш став?
 18. Како планирате да организујете формулисање компетентног мишљења о законима од интереса за локалну самоуправу?
 19. Да ли планирате измену сагласности на употребу имена, грба и другог обележја општине?

Ц) У вези члана 36. ЗЛС:

Која стална и привремена радна тела предлажете да оснује скупштина општине? Радна тела дају мишљење на предлоге прописа и одлука које доноси скупштина општине и обављају друге послове утврђене статутом општине. Број радних тела, избор, права и дужности председника и чланова радних тела утврђују се статутом општине.

Д) У вези члана 38. ЗЛС:

 • Да ли планирате да кандидујете председника скупштине општине из својих редова? Ако да ко је та личност? Председник скупштине организује рад скупштине општине, сазива и председава њеним седницама и обавља друге послове утврђене законом и статутом општине. Председник скупштине, на предлог најмање 1/3 одборника, бира се из реда одборника, на време од четири године, тајним гласањем, већином гласова од укупног броја одборника скупштине општине.

Е) У вези члана 39. ЗЛС:

 • Да ли планирате да кандидујете заменика председника скупштине општине из својих редова? Ако да ко је та личност? Председник скупштине има заменика који га замењује у случају његове одсутности и спречености да обавља своју дужност. Заменик председника скупштине бира се и разрешава на исти начин као и председник скупштине.

Ф) Према члану 44. ЗЛС Председник општине: 1) представља и заступа општину; 2) предлаже начин решавања питања о којима одлучује скупштина; 3) наредбодавац је за извршење буџета; 4) усмерава и усклађује рад општинске управе; 5) доноси појединачне акте за које је овлашћен законом, статутом или одлуком скупштине; 6) врши и друге послове утврђене статутом и другим актима општине. Скупштина Општине има право да прошири надлежности председника Општине.

 • Које још послове предлажете за председника општине које ћете предложити у статуту општине и другим актима?

Г) Према члану 46. ЗЛС Општинско веће: 1) предлаже статут, буџет и друге одлуке и акте које доноси скупштина; 2) непосредно извршава и стара се о извршавању одлука и других аката скупштине општине; 3) доноси одлуку о привременом финансирању у случају да скупштина општине не донесе буџет пре почетка фискалне године; 4) врши надзор над радом општинске управе, поништава или укида акте општинске управе који нису у сагласности са законом, статутом и другим општим актом или одлуком које доноси скупштина општине; 5) решава у управном поступку у другом степену о правима и обавезама грађана, предузећа и установа и других организација у управним стварима из надлежности општине; 6) стара се о извршавању поверених надлежности из оквира права и дужности Републике, односно аутономне покрајине; 7) поставља и разрешава начелника општинске управе, односно начелнике управа за поједине области.

 • Да ли имате предлоге кандидата за чланове општинског већа? Уколико да представите та лица.

Х) Према члану 58. ЗЛС Статутом општине може се предвидети да се у општинској управи постављају помоћници председника општине за поједине области (економски развој, урбанизам, примарна здравствена заштита, заштита животне средине, пољопривреда и др). Помоћници председника општине покрећу иницијативе, предлажу пројекте и сачињавају мишљења у вези са питањима која су од значаја за развој у областима за које су постављени и врше друге послове утврђене актом о организацији општинске управе. Помоћнике председника општине поставља и разрешава председник општине. У општинској управи може бити постављено највише три помоћника председника општине.

 • Да ли имате предлоге за помоћника председника општине?

И) Према члану 71. ЗЛС Органи и службе јединице локалне самоуправе дужни су да обавештавају јавност о свом раду преко средстава јавног информисања и на други прикладан начин.

 • На који начин планирате да обавештавате јавност о раду скупштине општине? Која комуникациона средства планирате да користите? Да ли имате предлог комуникационе стратегије скупштине општине?

Ово су само нека од питања која треба да поставимо одборницима. Имајући у виду да су добили поверење грађана онда морају да знају одговор на постављена питања. Нама грађанима остаје да вреднујемо резултате њиховог рада. Да би смо знали шта нас чека следеће четири године питајмо их сада да нам кажу одговоре на питања које Закон о локалној самоуправи налаже да знају.

2008-05-25

Нова социјална мрежа "Србија OnLine"

Парламентарни и локални избори су завршени и пројекат социјалне мреже посвећен наведеној проблематици и блог посвећен локалним изборима у Смедеревској Паланци је сада само од архивског значаја.
Реализацијом наведених пројеката стекао сам драгоцено искуство које сам применио на новом пројекту социјалне мреже са пратећим викијем.
Нови пројекат сам назвао "Србија OnLine" и он је лоциран на платформи Нинг а вики је на платформи wikispaces.
Адреса мреже је http://srbijaonline.ning.com а адреса викија је http://srbijaonline.wikispaces.com.
Импресум пројекта је:
Назив пројекта: Србија OnLine
Кратак опис: Социјална мрежа о Србији. Прилика за дружење, размену информација, дијалог, ...
Пројекат осмислио: Милан Милошевић, магистар системологије и логистике, Креатор мреже и викија пројекта
Мисија пројекта: Унапређење дијалога између грађана и актера друштвено-економског развоја Србије на локалном, регионалном и републичком нивоу о битним питањима развоја модерног српског друштва применом савремених сервиса информационо-комуникационих технологија.
Трајање: Неодређено
Трошкови:Користи се јавна инфраструктура Нинг, wikispaces, и другe чије је коришћење бесплатно; Креaтор пројекта и учесници волонтерски дају допринос реализацији пројекта сагласно својим индивидуалним циљевима.
Специфични циљеви пројекта:
 1. Стимулисан јавни дијалог о кључним развојним питањима Србије у контексту модернизације српског друштва
 2. Унапређена примена информационо -комуникационих технологија а посебно сервиса под називом Веб 2.0 (Web 2.0) као што су: социјалне мреже, блог, (онлајн дневника), вики, РСС и други
 3. Унапређена видљивост националних и локалних иницијатива које доприносе одрживом развоју

Очекивани резултати:

 1. Креирана социјална мрежа "Србија OnLine" на Нинг платформи
 2. Креиран вики пројекта
 3. Креирано упутство за коришћење Мреже
 4. Промовисана Мрежа
 5. Модериране дискусије

Форуми (категорије): Листа категорија
Групе: Каталог група
Корисни линкови:

Контакт: мр Милан Милошевић, Телефон: 064/1904460, Е-маил: milanmmilosevic@gmail.com2008-04-24

Питања за кандидате за одборнике скупштина општина

Приближава се 11. мај дан када ће грађани Србије гласати на парламентарним и локалним изборима. Кандидати за посланике и одборнике су имали довољно времена да осмисле своје кампање и да припреме програме рада и одговоре на питања из њихове будуће надлежности.
Грађани треба (и морају) да поставе барем следећа питања из надлежности локалне самоуправе (члан 20. ЗЛС) кандидатима за одборнике у скупштини општине:

 1. Да ли имате предлог за измену програма развоја општине (уколико такав програм постоји)?
 2. Да ли имате идеју за измену урбанистичког плана општине?
 3. Да ли имате предлог за измену буџета за текућу годину и примедбе на завршни рачун општине за претходну 2007.г.?
 4. Да ли имате предлог стопа изворних прихода општине, као и начин и мерила за одређивање висине локалних такси и накнада?
 5. Како замишљате уређење и обезбеђење обављања и развој комуналних делатности као и стварање организационих, материјалних и других услова за њихово обављање? Под комуналним делатностима се подразумева: пречишћавање и дистрибуција воде, пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода, производња и снабдевање паром и топлом водом, линијски градски и приградски превоз путника у друмском саобраћају, одржавање чистоће у градовима и насељима, одржавање депонија, уређивање, одржавање и коришћење пијаца, паркова, зелених, рекреационих и других јавних површина, јавних паркиралишта, јавна расвета, уређивање и одржавање гробаља и сахрањивање и др.
 6. Какав је ваш предлог у вези одржавању стамбених зграда и безбедности њиховог коришћења и како мислите да се утврде висине накнаде за одржавање стамбених зграда?
 7. Како замишљате да се спроведе поступак исељења бесправно усељених лица у станове и заједничке просторије у стамбеним зградама?
 8. Да ли планирате измене у програму уређења грађевинског земљишта, у уређењу и обезбеђењу вршења послова уређења и коришћења грађевинског земљишта и како мислите да утврдите висину накнаде за уређивање и коришћење грађевинског земљишта?
 9. Како мислите да донесете и спроведете пројекте локалног економског развоја и како мислите да се општине стара о унапређењу општег оквира за привређивање у јединици локалне самоуправе?
 10. Како планирате да унапредите уређење и обезбеђење коришћења пословног простора којим општина управља, утврђује висину накнаде за коришћење пословног простора и врши надзор над коришћењем пословног простора?
 11. Како ћете се старати о заштити животне средине? Да ли ћете и када донети програм коришћења и заштите природних вредности и програме заштите животне средине, односно локалне акционе и санационе планове, у складу са стратешким документима и интересима грађана и специфичностима општине? Да ли планирате утврђивање посебне накнаде за заштиту и унапређење животне средине?
 12. Како планирате да уредите и обезбедите обављање послова који се односе на изградњу, рехабилитацију и реконструкцију, одржавање, заштиту, коришћење, развој и управљање локалним и некатегорисаним путевима, као и улицама у насељу?
 13. Како планирате да уредите и обезбедите посебне услове и организацију аутотакси превоза путника?
 14. Како планирате да уредите и обезбедите организацију превоза у линијској пловидби (тамо где је то могуће) који се врши на територији општине? Како планирате да одредите делове обале и воденог простора на којима се могу градити хидрограђевински објекти и постављати пловни објекти?
 15. Да ли планирате оснивање робних резерви? Уколико је одговор да како планирате да утврдите њихов обим и структуру, уз сагласност надлежног министарства, ради задовољавања потреба локалног становништва?
 16. Да ли и како планирате да оснивате установе и организације у области основног образовања, културе, примарне здравствене заштите, физичке културе, спорта, дечје заштите и туризма? Како планирате да пратите и обезбеђујете функционисање постојећих и новооснованих?
 17. Да ли планирате оснивање установа у области социјалне заштите? Како планирате да пратите и обезбедите њихово функционисање? Да ли и како планирате да дате дозволе за почетак рада установа социјалне заштите које оснивају друга правна и физичка лица?; Како планирате да утврдите испуњеност услова за пружање услуга социјалне заштите? Како планирате да утврдите нормативе и стандарде за обављање делатности установа чији је оснивач општина? Да ли и како планирате да донесете прописе о правима у социјалној заштити и обављању послова државног старатеља?
 18. Да ли планирате да унапредите организовање и вршење послова у вези са заштитом културних добара од значаја за општину? Да ли планирате да подстичете развој културног и уметничког стваралаштва, да обезбедите средстава за финансирање и суфинасирање програма и пројеката у области културе од значаја за општину и да створите услове за рад музеја и библиотека и других установа културе чији је оснивач општина?
 19. Да ли и како планирате да организујете заштиту од елементарних и других већих непогода и заштиту од пожара? Да ли планирате стварање услова за отклањање, односно ублажавање последица елементарних и других већих непогода и заштиту од пожара?
 20. Да ли планирате да унапредите основе заштите, коришћења и уређења пољопривредног земљишта? Како планирате да се старате о њиховом спровођењу, како ћете одредити ерозивна подручја? Како планирате да се старате о коришћењу пашњака и привођењу пашњака другој култури?
 21. Како планирате да уредите и утврдите начин коришћења и управљања изворима, јавним бунарима и чесмама? Како планирате да утврдите водопривредне услове, издате водопривредне сагласности и водопривредне дозволе за објекте локалног значаја?
 22. Како планирате да се старате и обезбедите услове за очување, коришћење и унапређење подручја са природним лековитим својствима?
 23. Како планирате да подстичете и старате се о развоју туризма и како ћете одређивати боравишне таксе?
 24. Како планирате да се старате о развоју и унапређењу угоститељства, занатства и трговине? Како планирате да уредите радно време, места на којима се могу обављати одређене делатности и друге услове за њихов рад?
 25. Како планирате да управљате имовином општине и да користите средства у државној својини? Како планирате да се старате о њиховом очувању и увећању?
 26. Како планирате да уредите и организујете вршење послова у вези са држањем и заштитом домаћих и егзотичних животиња?
 27. Како планирате да организујете вршење послова правне заштите права и интереса општине?
 28. Како планирате да образујете органе, организације и службе за потребе општине и како плaнирате да уредите њихову организацију и рад?
 29. Како планирате да помажете развој различитих облика самопомоћи и солидарности са лицима са посебним потребама као и са лицима која су суштински у неједнаком положају са осталим грађанима? Како планирате да подстичете активности и да пружате помоћ организацијама инвалида и другим социјално-хуманитарним организацијама на својој територији?
 30. Како планирате да подстакнете и помогнете развој задругарства?
 31. Како планирате да организују службу правне помоћи грађанима?
 32. Како планирате да се старате о остваривању, заштити и унапређењу људских права и индивидуалних и колективних права припадника националних мањина и етничких група?
 33. Да ли планирате да утврдите језике и писма националних мањина који су у службеној употреби на територији општине?
 34. Како планирате да се старате о јавном информисању од локалног значаја и да обезбедите услове за јавно информисање на српском језику и језику националних мањина који се користе на територији општине? Да ли планирате оснивање телевизијске и радио-станице ради извештавања на језику националних мањина који је у општини у службеној употреби, и ради извештавања на језику националних мањина који није у службеној употреби, када такво извештавање представља достигнути ниво мањинских права?
 35. Како планирате да пропишете прекршаје за повреде општинских прописа?
 36. Како планирате да образујете инспекцијске службе и да вршите инспекцијски надзор над извршењем прописа и других општих аката из надлежности општине?
 37. Како планирате да уредите организацију и рад мировних већа на територији општине?
 38. Како планирате да уредите и обезбедите употребу имена, грба и другог обележја општине?
 39. За које друге послове од непосредног интереса за грађане у општини ћете се залагати, у складу с Уставом, законом и статутом.

Питања која морају и требају да се поставе будућим одборницима у вези члана 32. ЗЛС:

 1. Које иновације предвиђате у Статуту општине? Које иновације предвиђате у Пословнику о раду Скупштине Општине?
 2. Како планирате да дате свој допринос процесу доношења буџета и завршног рачуна општине?
 3. Које стопе изворних прихода општине предлажете? Које начине и мерила за одређивање висине локалних такси предлажете?
 4. Како планирате да донесете програм развоја општине и појединих делатности?
 5. Да ли планирате промену урбанистичког плана општине и начин коришћења грађевинског земљишта?
 6. Које друге прописе и акта планирате да донесете?
 7. Да ли планирате општинске референдуме или референдум на делу територије општине? Како планирате да се понашате у вези грађанских иницијатива?
 8. Које нове службе, јавна предузећа, установе и организације планирате да оснујете? Како планирате да вршите надзор над њима?
 9. Које критеријуме ћете имати приликом именовања и разрешавања управних и надзорних одбора и директора јавних предузећа установа, организација и служби чији је општина оснивач? Како ћете обезбедити да сагласности на статуте јавних предзећа, установа и организација буду квалитетне?
 10. Које критеријуме ћете имати за избор председника скупштине и заменика председника скупштине?
 11. Које критеријуме ћете имати за постављање и разрешење секретара скупштине?
 12. Које критеријуме ћете имати приликом избора или разрешења председника општине, заменика председника општине и чланова општинског већа?
 13. Које општинске таксе предлажете и на бази којих критеријума ћете одредити њихове износе?
 14. Који износ накнаде за уређење и коришћење грађевинског земљишта предлажете и које критеријуме ћете користити?
 15. Да ли планирате да се донесе акт о јавном задуживању општине? Уколико се донесе акт о јавном задуживању општине у које сврхе ће се новац употребити?
 16. Које радно време угоститељских, трговинских и занатских објеката планирате да пропишете?
 17. Да ли имате став у вези републичког, покрајинског и регионалног просторног плана? Ако да који је ваш став?
 18. Како планирате да организујете формулисање компетентног мишљења о законима од интереса за локалну самоуправу?
 19. Да ли планирате измену сагласности на употребу имена, грба и другог обележја општине?

Питање које мора и треба да се постави будућим одборницима у вези члана 36. ЗЛС:

 • Која стална и привремена радна тела предлажете да оснује скупштина општине? Радна тела дају мишљење на предлоге прописа и одлука које доноси скупштина општине и обављају друге послове утврђене статутом општине. Број радних тела, избор, права и дужности председника и чланова радних тела утврђују се статутом општине.

Питање које мора и треба да се постави будућим одборницима у вези члана 38. ЗЛС:

 • Да ли планирате да кандидујете председника скупштине општине из својих редова? Ако да ко је та личност? Председник скупштине организује рад скупштине општине, сазива и председава њеним седницама и обавља друге послове утврђене законом и статутом општине. Председник скупштине, на предлог најмање 1/3 одборника, бира се из реда одборника, на време од четири године, тајним гласањем, већином гласова од укупног броја одборника скупштине општине.

Питање које мора и треба да се постави будућим одборницима у вези члана 39. ЗЛС:

 • Да ли планирате да кандидујете заменика председника скупштине општине из својих редова? Ако да ко је та личност? Председник скупштине има заменика који га замењује у случају његове одсутности и спречености да обавља своју дужност. Заменик председника скупштине бира се и разрешава на исти начин као и председник скупштине.

Према члану 44. ЗЛС Председник општине: 1) представља и заступа општину; 2) предлаже начин решавања питања о којима одлучује скупштина; 3) наредбодавац је за извршење буџета; 4) усмерава и усклађује рад општинске управе; 5) доноси појединачне акте за које је овлашћен законом, статутом или одлуком скупштине; 6) врши и друге послове утврђене статутом и другим актима општине. Скупштина Општине има право да прошири надлежности председника Општине.

 • Које још послове предлажете за председника општине које ћете предложити у статуту општине и другим актима?

Према члану 46. ЗЛС Општинско веће: 1) предлаже статут, буџет и друге одлуке и акте које доноси скупштина; 2) непосредно извршава и стара се о извршавању одлука и других аката скупштине општине; 3) доноси одлуку о привременом финансирању у случају да скупштина општине не донесе буџет пре почетка фискалне године; 4) врши надзор над радом општинске управе, поништава или укида акте општинске управе који нису у сагласности са законом, статутом и другим општим актом или одлуком које доноси скупштина општине; 5) решава у управном поступку у другом степену о правима и обавезама грађана, предузећа и установа и других организација у управним стварима из надлежности општине; 6) стара се о извршавању поверених надлежности из оквира права и дужности Републике, односно аутономне покрајине; 7) поставља и разрешава начелника општинске управе, односно начелнике управа за поједине области.

 • Да ли имате предлоге кандидата за чланове општинског већа? Уколико да представите та лица.

Према члану 58. ЗЛС Статутом општине може се предвидети да се у општинској управи постављају помоћници председника општине за поједине области (економски развој, урбанизам, примарна здравствена заштита, заштита животне средине, пољопривреда и др). Помоћници председника општине покрећу иницијативе, предлажу пројекте и сачињавају мишљења у вези са питањима која су од значаја за развој у областима за које су постављени и врше друге послове утврђене актом о организацији општинске управе. Помоћнике председника општине поставља и разрешава председник општине. У општинској управи може бити постављено највише три помоћника председника општине.

 • Да ли имате предлоге за помоћника председника општине?

Према члану 71. ЗЛС Органи и службе јединице локалне самоуправе дужни су да обавештавају јавност о свом раду преко средстава јавног информисања и на други прикладан начин.

 • На који начин планирате да обавештавате јавност о раду скупштине општине? Која комуникациона средства планирате да користите? Да ли имате предлог комуникационе стратегије скупштине општине?

Ово су само нека од питања која треба поставити будућим одборницима. Уколико су се квалитено припремили и уколико имају компетентне људе неће им бити тешко да дају одговор на постављена питања. Нама грађанима остаје да оценимо ко је најбоље припремљен за посао који треба да обавља следеће четири године. Зато питајмо их сада шта нам нуде да се после не бисмо кајали.

2008-03-19

Пројекат: Сервиси интернета у предизборној кампањи

Коначно сам привео крају бета фазу успостављања социјалне мреже на тему "Парламентарни и локални избори у Србији 2008." у оквиру ширег пројекта "Сервиси интернета у предизборној кампањи". Имајући у виду да сам до идеје дошао крајем 2007.г. и да до пре две недеље није било познато да ће бити и парламентарних избора неки домени су са речју "локални" а није их могуће променити када се једном успоставе. То је једно драгоцено искуство у вези именовања поддомена.
Данас сам припремио и позивно писмо за учлањење на социјалну мрежу као централни сервис пројекта. Такође сам припремио и општу препоруку за учешће на предстојећим изборима да би се учесници боље орјентисали и да би се квалитет њиховог наступа унапредио.
Ова два дописа прилажем у наставку после слајдова и беџева мреже.
Беџ мреже "Парламентарни и локални избори у Србији 2008." је следећи:

Посетите Parlamentarni i lokalni izbori u Srbiji 2008.ППТ презентација пројекта је следећа:Позивно писмо за учлањење на мрежу је следеће:

Поштовани,

Пред нама су веома важни избори за посланике Народне Скупштине Републике Србије и одборнике Скупштина општина. Од квалитета рада посланика и одборника зависи и квалитет живота нас грађана Републике Србије.

Да бисмо направили исправан избор потребно је да кандидатима за посланике и одборнике пружимо прилику да изнесу своје ставове, своју визију развоја Србије и локалне заједнице, стратешки и акциони план рада ако буду изабрани за посланике и/или одборнике, и да представе сараднике са којима ће у наше име следеће четири године доносити одлуке од значаја за све нас који живимо у Србији.

Социјална мрежа «Парламентарни и локални избори у Србији 2008.» са пратећим сервисима послужиће као савремени начин за комуникацију коришћењем сервиса интернета. Кандидати за посланике/одборнике имаће прилике да демонстрирају своје умеће да на савремен начин презентирају своје поруке, да представе себе и да покушају да нас убеде да гласамо за њих.

Ова социјална мрежа биће један од канала да заинтересовани грађани афирмишу проблеме са којима се сусрећу и своје виђење Републике Србије и наших општина и да поставе питања на која будући посланици/одборници морају да знају одговор да би заслужили наш глас.

Чланство у овој мрежи је у потпуности бесплатно и обавља се путем попуњавања пријавног упитника. Чланство је отворено за све грађане Републике Србије, политичке организације и/или групе грађана које ће учествовати у изборима било кандидовањем својих представника или као заинтересоване стране које желе да афирмишу проблеме/изазове који их тиште.

Имајући у виду да је у значајном делу ова социјална мрежа локализована на српски језик њено коришћење не захтева посебна знања осим оних која поседујете у свакодневном коришћењу интернета.

Чланством у мрежи добијате свој блог, могућност да учествујете у форумима о разним питањима у вези парламентарних и локалних избора у Србији 2008., могућност да публикујете фотографије из својих кампања, да публикујете саопштења за јавност, да публикујете видео записе са својих активности (препоручујемо уградњу кода са вашег YouTube канала) и приступ разним корисним информацијама које ће чланови мреже јавно публиковати (као што су упутства за успешну реализацију кампање).

Нека ваша полазна тачака за дијалог о важним питањима која ће се покренути у току парламентарних и локалних избора у Србији 2008.г. буде социјална мрежа «Парламентарни и локални избори у Србији 2008.».
Следите линк за учлањење на мрежу. Учлањење је крајње једноставно.

Креатор мреже је Милан Милошевић из Смедеревске Паланке.

Е-маил адреса у оквиру овог пројекта је oiurs2008@gmail.com.

Персонални блог креатора мреже је
Општа препорука за учешће на парламентарним и локалним изборима у Србији
Општа препорука политичким странкама и групама грађана које ће учествовати на предстојећим парламентарним и локалним изборима у циљу максимизације ефеката своје презентације преко интернета су следеће:
 • Направити јасну и прецизну комуникациону стратегију која ће укључити и компоненту коришћења сервиса интернета. Посебно обратите пажњу на комуникационе циљеве, комуникационе принципе и кључне поруке.
 • Ажурирајте листу својих сарадника са којима ћете радити. Са њима дефинишите елементе кампање. Обезбедите да буду високо мотивисано сво време трајања кампање.
 • Предизборну кампању посматрајте као пројекат који се окончава 11. маја 2008. Примарни циљ вам је да освојите посланичко место (односно одборничко место) али може да буде и повећање видљивости ваше иницијативе или да предизборну кампању искористите као прилику да промовишете свој бизнис имајући у виду више прилика да промовишете своје ставове путем медија и јавних окупљања. Именујте искусног менаџера кампање који ће управљати ресурсима (људским, материјалним, финансијским), управни одбор кампање (кандидати за посланике/одборнике или руководство ваше странке/групе), портпарола за односе са јавношћу, итд. Направите прецизан акциони план спровођења кампање. Анимирајте и ангажујте волонтере дефинишући јасне услове рада (радно време, накнаде, итд.). Уколико немате људе за неку важну област регрутујте их са тржишта радне снаге (ретко ко ће одбити прилику да додатно заради посебно у ситуацији када су му ставови блиски са вашим).
 • Ажурирајте своје адресаре предводника јавног мишљења на територији коју својом кампањом покривате (привредници, лекари, новинари, професори, наставници, политичари, свештена лица, председници месних заједница, уметници, председници удружења грађана, председници савета станара зграда, итд.) јер ће вам њихова подршка требати. Процените њихове ставове и у којој мери можете утицати да их промене односно да вам буду наклоњенији.
 • Разговарајте са људима из вашег окружења и са људима чија вам је подршка потребна о проблемима који их тиште и питајте их за решења. Направите приоритетну листу проблема и мера за њихово превазилажење.
 • Прикупите информације о ономе што је актуелна власт требала да уради а није (на пример да ли су израдили информатор о раду државног органа (законска обавеза); да ли су реализовали планове развојаако постоје; да ли су успели да направе стратешки и акциони план локалног економског развоја који задовољава потребе грађана; какво је стање у основним и средњим школама; какво је стање у социјалној сфери у заједници; да ли су општинске службе и јавна предузећа и установе добро организовани; да ли је видљив рад органа локалне самоуправе, јавних предузећа и установа (општински лист, веб презентација општине, итд.); да ли је усвојен буџет заједнице у складу са законском процедуром; да ли је буџетско писмо председника општине јавно доступно; прегладајте службене листове и гласнике општине да би сте видели шта је урађено и како; да ли су извештаји о раду председника општине, председника скупштине општине, јавних предузећа и установа за 2007. и 2006. јавно публикована; и слично) јер су ту идеје како да оспоравате политичку конкуренцију и да изнесете бољу понуду бирачима
 • Припремите благовремено све материјале за учешће у кампањи у дигиталној форми јер ћете исте елементе користити у различитим форматима.
 • Обезбедите барем један рачунар за потребе кампање са ласерским штампачем и везом на интернет.
 • Обезбедите лице које ће сво време кампање бити у могућности да вам пружи неопходну техничку помоћ у коришћењу рачунара и друге техничке опреме
 • Закупите АДСЛ (асинхрону дигиталну претплатничку линију) са брзином од барем 512 Кб/с. Тада добијате своју стационарну е-маил адресу и могућност да 24 сата дневно будете на интернету. Уколико не постоји наведена техничка могућност може да се користи и класична веза путем модема уз ограничења које он има.
 • Отворите електронску адресу кампање или ваше групе на неком јавном серверу (Гугл (Google), Јахуу (Yahoo), итд.)
 • Отворите свој блог (online/интернет дневник) на неком јавном блог серверу преко којег ћете публиковати своја саопштења за јавност, календар дешавања, коментаре на наступе политичке конкуренције, итд.
 • Отворите свој канал за публиковање видео материјала са својих промоција
 • Отворите јавни налог на серверу за фотографије са ваших манифестација
 • Укључите се у социјалне мреже на интернету које су тематски орјентисане на изборе у Србији 2008.
 • Обезбедите лице које ће дигиталним фотоапаратом, диктафоном и/или дигиталном видео камером снимати ваше активности и припремати их за публиковање преко интернета
 • И на крају направите прецизан буџет ваше кампање да би сте благовремено обезбедили новац да би наведено реализовали.

Не заборавите да ако ваша кампања није присутна на интернету тада потенцијално губите подршку више од 15% грађана који користе интернет свакодневно и који спадају у категорију предводника јавног мишљења јер ће ваша политичка конкуранција то урадити.

Непостојање интернет идентитета ваше кампање говори о вашој неспремности да користите савремене информационо-комуникационе технологије а такође да не желите или незнате да на савремен начин комуницирате са грађанима. Уколико вам се неко обрати путем е-маила обавезно одговорите јер у противном се стиче утисак да сте неодговорни.

На крају, почните благовремено са кампањом јер журба у кампањи шаље негативну поруку која вам умањује шансе да постигнете резултате којима ћете бити задовољни. Да би изборна кампања била успешна она мора да буде добро организована, да покаже вашу сигурност у ставове за које се залажете, да покаже да уживате подршку угледних чланова заједнице, да афирмише људе и организације који вас подржавају и пре свега мора да буде позитивна (нападајте проблеме а не људе).

Уколико имате било какве дилеме у вези примене сервиса интернета у вашој предизборној кампањи назовите доле потписаног ради пружања консултантске/техничке подршке у вези реализације ваше кампање.

Корисне адресе са ресурсима за успешну реализацију ваше кампање на интернету су:

мр Милан Милошевић
Тел. 064/1904460

Е-пошта: milanmmilosevic@gmail.com

Наслови последњих публикованих порука

Наслови са мог блог пројекта "Смедеревска Паланка OnLine"